Organizacje pozarządowe (NGO) - badanie właściwe

0%

 • Kwestionariusz badawczy dla określenia kształtu relacji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z interesariuszami zaliczanymi do organizacji pozarządowych (NGO)

  1. Badania mają na celu diagnozę czynników warunkujących kształt relacji z interesariuszami w Lasach Państwowych oraz budowę modelu kształtowania relacji.
  2. Uzyskane od Pani/Pana informacje, zostaną wykorzystane jedynie dla celów badawczych w ramach rozprawy doktorskiej.
  3. Państwa opinia jest ważna dla próby wskazania czynników determinujących kształt obecnych i przyszłych relacji PGL LP z ich interesariuszami.
  4. Ankieta jest w pełni ANONIMOWA. Przedmiotem analiz i wnioskowania będą dane zagregowane.
  5. Szacunkowy czas wypełnienia ankiety wynosi około 15 minut.
  6. Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 7 września 2018 roku.
  7. Licząc na Pani/Pana zaangażowanie i szczere odpowiedzi, z góry dziękuję za życzliwość, zrozumienie oraz okazaną pomoc.
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt, drogą e-mail jurekmrowka@op.pl lub telefonicznie pod nr 664-050-003.
  9. Równocześnie informuję, że po wypełnieniu ankiety, respondent uzyskuje możliwość zapoznania się ze zbiorczymi wynikami badania ankietowego.

  Uwaga - pod pojęciem:

  1. Interesariusza - należy rozumieć jako: Osoby indywidualne, grupy osób lub organizacje działające wewnątrz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub poza nim:
   1. których interesy są związane z zarządzaniem nim,
   2. które mogą wpływać na jego działanie w sposób bezpośredni lub pośredni i ponoszą przy tym pewne ryzyko,
   3. podlegają oddziaływaniu ze strony Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
  2. Relacji – należy rozumieć jako: więzi wymiany polegające m.in. na zaufaniu i akceptacji ryzyka, partnerstwie i aliansach strategicznych oraz oddziaływaniach zachodzących pomiędzy partnerami wymiany. Relacje mogą mieć charakter pozytywny, negatywny lub obojętny.
  3. PGL LP i/lub LP – należy rozumieć jako: zarówno globalnie jako całą organizację Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jak i lokalnie tj. jej:
   1. poszczególne jednostki organizacyjne takie jak: Dyrekcja Generalna LP, Regionalne Dyrekcje LP, nadleśnictwa oraz zakłady Lasów Państwowych;
   2. przedstawicieli tych organizacji tj. dyrektorów, nadleśniczych, leśniczych oraz innych pracowników LP, w stosunku do których relacje interesariusza mają charakter dominujący.
  4. Państwa przedstawicieli – należy rozumieć jako: osoby, grupy osób oraz organizacje reprezentujące Panią/Pana w relacjach z PGL LP, np. związki zawodowe, rady pracownicze, zarządy stowarzyszeń społecznych, fundacji oraz organizacji.
Ładowanie
Ładowanie...